تاريخچه شركت:

شرکت تعمیرات نیــــروی برق فارس در سال ۱۳۷۴ تاسیس و تاکنون فعالیت خود را در زمیــــنه طراحی، تامین، نصــــب، راه اندازی، نگهـداری و بهـره برداری از نیروگاه ها، شــبکه های انتقال و فوق توزیع، سیستم های مخابراتی و اتوماسیون در صنایع مختلف توسعه داده است. این شــــرکت در حال حاضـــر علاوه بر انجــام پروژه های بزرگ در صنعت انرژی، مســئولیت نگهداری بیش از ۱۵ درصد از شبکه انتقال و فوق توزیع کشور را به عهده دارد.

شرکت تعمیرات نیروی برق فارس با دو دهه حضـــور موثر در عرصـــه فعالــیت پیمانکاری کشور با کسـب صلاحیت های مهم داخلی به عنوان یکی از شــرکت های مطرح در صـنعت انرژی شــناخته شده است.

Copyright © FPMC |All rights reserved| Web: www.fpmc.co.ir E-mail: info@fmpc.co.ir