بازار انرژي
رويكرد جديد صنعت برق ايران حركت به سمت خصوصي سازي مي باشد. اين رويكرد طي ساليان گذشته شامل بخش توليد نيز شده است، به نحوي كه هم اكنون 49 واحد نيروگاه خصوصي به ظرفيت 7642 مگاوات در كشور نصب شده است. طي ساليان اخير همزمان با روند خصوصي سازي تحقيقات متعددي در زمينه بازار فروش برق در اين صورت گرفته است. با تكميل اين تحقيقات و همچنين نياز نيروگاههاي خصوصي به محاسبات دقيق مالي، ارائه قيمت فروش توان حائز اهميت ویژه ای می باشد .
مكانيزم بازار برق براساس پيشنهاد قيمت مي باشد. در اين راستا واحدهاي توليدي حجم توليد و قيمت آن را در 24 ساعت شبانه روز اعلام كرده و پس از جمع آوري پيشنهادات مديريت شبكه با در نظر گرفتن نيازها و محدوديت هاي شبكه، واحدهاي برنده را اعلام مي نماید. به دلیل این که پيشنهاد دهي قيمت مستقيماًٌ با سود واحد توليدي در ارتباط است و با رقابتي شدن بازار برق، در صورت عدم دقت در قيمت دهي، سود واحد توليدي بيشينه نمي گردد، این واحد به صورت تخصصی با بهره گیری از نیروهای انسانی مجرب و با به کارگیری نرم افزارهای پیشرفته قیمت دهی به صورت ساعتی در راستای بیشیه کردن سود فروش از ابتدای سال 1391 راه اندازی گردیده است.


اهداف
- دست يابي به پيشنهادات بهينه قيمت در جهت افزايش سود دهي نيروگاه
- ارتقا دانش فني مشاركت در بازار برق و بورس شامل پيشنهاد دهي، روندهاي تسويه حساب مالی و مالياتي، بررسي سناريوهاي مختلف و قراردادهاي متفاوت فروش
- ارتقا سطح دقت و صحت پيشنهاد دهي با بررسي روند تغييرات بازار، فعاليتهاي فروشندگان و خريداران انرژي و بهره گيري از مشاوران خبره در جهت بررسي احتمالات پيش روي بازار و بورس
- شناسايي خريداران مستقيم انرژي و بررسي قراردادهاي محتمل در جهت افزايش سود نيروگاه

سياست گذاري و ارائه خدمات
- ارائه خدمات فروش بهينه در بازار فروش و بورس برق با استفاده از نرم افزار بومي با در نظر گرفتن محدوديت هاي شبكه
- خدمات فروش شامل: پيشنهاد دهي، تسويه حساب و امور مالياتي
- بررسي سناريوهاي مختلف فروش و شناسايي بازارهاي مختلف در جهت افزايش نقدينگي
- بررسي سناريوهاي مختلف فروش و شناسايي بازارهاي مختلف در جهت افزايش نقدينگي
- پيش بيني روند تغييرات تقاضاي انرژي و زمان بندي سالانه به منظور اورهال واحدهاي مختلف نيروگاهي

روند اجراي پروژه
- بررسي وضعيت توليد نيروگاه ها و پيش بيني تقاضاي انرژي در روز بعد و همچنين بررسي احتمالات و تغييرات در بازار و بورس برق
- اجراي نرم افزار و بررسي سناريوهاي مختلف با توجه به نتايج نرم افزار و همچنين بازنگري در خروجي نرم افزار با توجه به احتمالات و تغييرات بازار و بورس برق
- ارائه قيمت و حجم توليد به واحد نيروگاهي و همچنين تحليل نتايج بازار و ارائه آن
- پيگيري تسويه حساب و امور مالياتي و همچنين ارائه گزارش مالي به واحد نيروگاهي
- پيش بيني روند تغييرات تقاضاي انرژي و زمان بندي سالانه به منظور اورهال واحدهاي مختلف نيروگاهي
- شناسايي خريداران ديگر انرژي مخصوصاً در مناطق صنعتي و جنوبي كشور و بررسي سناريوهاي مختلف فروش برق به آنها در راستاي افزايش سود فروش و همچنين آماده سازي قرارداد دو طرفه
- بررسي دقيق و روزانه بازار و بورس برق و شناسايي روشهاي فروش بهينه و ارائه سناريوهاي متفاوت در راستاي ارتقا نقدينگي حاصل از فروش انرژي

Copyright © FPMC |All rights reserved| Web: www.fpmc.co.ir E-mail: info@fmpc.co.ir