پروژه های مخابراتی
توسعه سیستم های ارتباطی نیاز مداوم به نصب و راه اندازی تجهیزات جدید و بهینه سازی تجهــیزات قدیمی را در پی دارد .
شرکت تعمیرات نیروی برق فارس با سرمایه گذاری در این زمیــنه برای پاسخگویی به بخشی از نیازهای صنعت برنامه ریزی نموده است .
از جمله فعالیتهای شرکت تعمیرات نیروی برق فارس در زمینه پروژه های مخابراتی، میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
نصب ، راه اندازی و نگهداری سیستم های PLC
نصب ، راه اندازی و نگهداری سیستم های VHF
نصب ، راه اندازی و نگهداری سیستم های OPGW و فیبر نوری
نصب ، راه اندازی و نگهداری مراکز تلفن


 

Copyright © FPMC |All rights reserved| Web: www.fpmc.co.ir E-mail: info@fmpc.co.ir