پروژه های مهندسی ،تامین تجهیزات و ساخت
تجربه سالهای متمادی در نصب و راه اندازی همراه با ارتباط اثر بخش با مشاوران و تامین کنندگان کالا و خدمات و موسسات تامین مالی ، به کار گیری سیستم های پشتیبانی پروژه و مدیریت زنجیره تامین توانایی شرکت تعمیرات نیروی برق فارس را در مدیریت پروژه ها افزایش داده است.


از جمله فعالیتهای شرکت تعمیرات نیروی برق فارس در زمینه پروژه های مهندسی ،تامین تجهیزات و ساخت، میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
پروژه های طراحی و مهندسی
پروژه های تامین تجهیزات
پروژه های نصب ، تست و راه اندازی
پروژه های بهره برداری
پروژه های EPC

انجام پروژه های بزرگ بدون تدارک سیستم های پشتیبان امکان پذیر نیست . این شرکت با هدف پاسخگویی به نیاز های پروژه، افزایش توان برنامه ریزی ، تدارک و کنترل پروژه، ساختار ها و سیستم های پشتیبانی را سازماندهی نموده است .
از جمله فعالیتهای شرکت تعمیرات نیروی برق فارس در این راستا، میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
سیستم های پشتیبان پروژه
دفتر فنی و مهندسی
دفتر برنامه ریزی و کنترل پروژه
دفاتر مقیم سایت پروژه
دفتر اطلاع رسانی و پیام
سیستم مدیریت زنجیره تامین
سیستم مدیریت مالی پروژه
سیستم اتوماسیون اداری تحت وب
سیستم مدیریت ناوگان
سیستم مدیریت جامع آموزش

 

Copyright © FPMC |All rights reserved| Web: www.fpmc.co.ir E-mail: info@fmpc.co.ir