نگهداری و بهره برداری
حجم عظیم تجهـــیزات منصوبه در صنعت برق و انرژی نیاز به مدیریت حرفه ای در نگهداری و بهـره برداری را جدی تر از گذشـــته ایجاب می نماید.
شرکت تعــــمیرات نیروی برق فارس در این راســــــتا با برنامه ریزی و انجام سرویس های پیشـــــگیرانه تجهـــیزات برق و انرژی اعم از تجهــیزات پستهای برق، سیستم های حفاظتی، تجهیزات خطوط هوایی و زمینی و سیستم های مخـــابراتی و اتوماســـــــیون نقش خود را در افـزایش طول عــمر ، دوره بهــــره برداری از تجهـیزات و افزایش راندمان سرمایه گذاریهای انجام شده ایفا نموده است.
شایان توضیح است این شرکت در حال حاضر مسئولیت نگهداری بیش از ۱۵ درصد شبکه انتقال و فوق توزیع کشور را به عهده دارد.


برنامه های سرویس و نگهداری تجهیزات :
بازدید های فنی برنامه ریزی شده
سیستم مانیتورینگ حرارت ( ترموویژن )
سیستم مانیتورینگ روغن
آزمایش های دوره ای عملکرد
تعمیر و رفع اشکال موردی
تعمیرات اساسی و اورهال
کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری

ابزار های سرویس و نگهداری تجهیزات :
فن آوری به روز
تجهیزات پیشرفته
بانک های اطلاعاتی
تحلیل های آماری
نرم افزارهای نگهداری و تعمیرات

سرویس ، نگهداری و تعمیرات خطوط برق:
تعمیرات خط گرم
ترموویژن خطوط
سرویس مقره ها و استراکچر خطوط
بازدید های فنی خطوط

سرویس ، نگهداری و تعمیرات پستهای برق:
آزمایش و رفع اشکال تجهیزات پست ها
ترموویژن تجهیزات گرم
اورهال تجهیزات پست ها
آزمایش ترانس های قدرت
نگهداری و اورهال تجهیزات GIS

سرویس ، نگهداری و فعالیت های حفاظتی:
آزمایش عملکرد تجهیزات حفاظت
کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری
آزمایشگاه رلیاژ
طراحی سیستم های حفاظتی


 

Copyright © FPMC |All rights reserved| Web: www.fpmc.co.ir E-mail: info@fmpc.co.ir